Категории

Нов Антибактериален гел за ръце 73% ЕТИЛ 330 МЛ. Преглед отблизо

Антибактериален гел за ръце 73% ЕТИЛ 500 МЛ.

EMKD73500

 Антибактериален гел за ръце 73% ЕТИЛ 500 МЛ

Обтривайте минимум 30 секунди,като през цялото време кожата трябва  да бъде влажна.След третиране на ръцете с гела не е необходимо изплакване с вода. Втрийте енергично в кожата на ръцете. Достатъчно количество (2-3 мл.) от продукта.

 

Повече детайли

7,80 лв

Повече информация

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. P210 - Да се пази от топлина
/искри/ открит пламък/ и други източници на запалване. Тютюнопушенето
забранено. P233 - Съдът да се съхранява плътно затворен P305+P351+P338
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото
това е възможно. Продължете сизплакването. P337+P313 При продължително
дразнене на очите: Потърсете медицински съвет / помощ. P261 - Избягвайте
вдишване на изпарения.

30 други продукти в същата категория:

Избрани категории